Kvalita života, FMK, n. o. je nezisková organizácia, ktorá je registrovaná v registri neziskových organizácii Obvodného úradu v Prešove pod číslom OVVS-396/2013-NO od 28. 8. 2013 a je založená za účelom poskytovania týchto všeobecne prospešných služieb:

a) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.

b) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovanie Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

c) Poskytovanie sociálnych služieb podľa Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zabezpečovanie a podpora najmä terénnych a ambulantných sociálnych služieb na zotrvanie prijímateľa v prirodzenom domácom prostredí / prepravná služba, opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo a pod.

d) Poskytovanie sociálnej kurately podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

e) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. Zabezpečenie vzdelávania dospelých, detí, mládeže a seniorov v akreditovaných kurzoch v zdravotnej a sociálnej oblasti. Vykonávanie pomocnej, podpornej a vzdelávacej činnosti v sociálnej a zdravotníckej oblasti a organizovanie aktivít, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí so sociálnym znevýhodnením, zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých osôb, seniorov, dospelých, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej Rómskej komunity. Podpora celoživotného vzdelávania.

f) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

g) Ochrana ľudských práv a základných slobôd.

h) Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.

i) Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

j) Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, na poskytovanie ktorých nie je právnymi predpismi stanovené splnenie osobitných podmienok.

k) Spolupráca a udržiavanie kontaktov s domácimi a zahraničnými subjektmi, partnerskými organizáciami, asociáciami, občianskymi združeniami, nadáciami a podpornými fondmi orientujúcimi sa na túto problematiku pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb.

l) Skvalitnenie života a zabezpečenie dôstojného a plnohodnotného života zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých osôb, seniorov, dospelých, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia so zohľadnením ich individuálnych potrieb.

m) Zabránenie sociálneho vylúčenia a izolácie zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých a imobilných osôb, seniorov, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia.

n) Odstraňovanie bariér zdravotne postihnutým, ťažko zdravotne postihnutým a imobilným osobám, seniorom pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, pri návštevách kúpeľov, rekondičných pobytov, kultúrnych, spoločenských, športových a náboženských podujatí, pri vybavovaní úradných záležitostí, návštevách príbuzných, priateľov a pod.

o) Zabezpečenie holistického prístupu k cieľovej skupine zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých osôb, seniorov, dospelých, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, zameraného na uspokojenie ich biologických, psychických, sociálnych, kultúrnych a spirituálnych potrieb.

p) Organizovanie výchovnovzdelávacích a rekreačných podujatí, táborov pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých, dospelých, seniorov.

q) Zabezpečovanie zdravotného dozoru na kultúrnych, spoločenských, športových a náboženských podujatiach.

r) Zabezpečenie administratívnej, školiacej, edukačnej činnosti a poradenstva pre osoby so sociálnym znevýhodnením.

s) Starostlivosť o ľudí, ktorí sú aktívni v pomoci chorým, ťažko zdravotne postihnutým, seniorom a sociálne odkázaným občanom, napr. starostlivosť o bezpríspevkových darcov krvi, dobrovoľníkov a pracovníkov v zdravotnej a sociálnej oblasti, ak sa ocitnú v situácii, keď sú sami odkázaní na pomoc.

t) Vyhľadávanie, monitorovanie a zabezpečenie pomoci ľuďom, ktorí sú bezmocní, zraniteľní, odkázaní na pomoc iných.

u) Šírenie úcty k životu od počatia po prirodzenú smrť, zabezpečenie aktívnej celkovej a holistickej paliatívnej starostlivosti o chorých v terminálnom štádiu života s cieľom uspokojenia ich bio - psycho – sociálnych a spirituálnych potrieb a zachovania čo najvyššej možnej kvality života v prirodzenom domácom prostredí.

v) Spolupráca s orgánmi štátnej, verejnej správy a samosprávy / napr. VÚC, mestá, obce / pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb, najmä v zdravotnej a sociálnej oblasti na základe zmlúv v zmysle platnej legislatívy.

w) Aktívna tvorba a účasť na domácich i zahraničných projektoch a projektoch, zameraných na využívanie fondov z Európskych zdrojov, realizácia projektov podporujúcich celkovú prosperitu regiónov, vrátane kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej, zdravotnej úrovne obyvateľov.

Všeobecne prospešné služby sa snažíme realizovať aj prostredníctvom projektov, domácich, aj tých, na ktoré sú čerpané finančné prostriedky z fondov EÚ.

Výročná správa